Alatoran_header  
Jurnal > 2004/№4 > Şerlər

Mən _V_aram

Şəsəvənlər gözüm
Ölməginən gülməgi,
                     iki oxunmamış şer kimi qavrayırlar gülüm!

mən              ölər-əm              Mən              lər-em

Sən               ölər-əy                Sən               ölər-ey

O                   ölər-                    O                    ölər-

Biz                ölər-ik                  Biz                  ölər-ik

Siz                ölər-iz = ölər-iy-iz              Siz              ölər-iz = ölər-iy-iz

Olar             ölər-lə(r)                         Olar ölər-lə(r)...

Maraq, başqa bir Artıdı səniy iki gözləriydə göyçəgim

Örnəgin:

mən öl-düm                Biz öl-dük

sən öl-düy                   Siz öl-düz = öl-dü-y-üz

O öldü-                         Olar öldülə(r)

Ölməg-inən gülməgin arasında gizli bir bağlantı vardı(r): "_g_ "

Anladiy _M_aralım?

_B_ax! _b_ir örnək _d_aha _g_üzəlim:
_A_şağadakı _g_ülməgin çəkimini "_g_ "siz oxusay, ən _b_aşdakı "Mən ölər-em" "mən ölər-əm" kimi iki oxunulmamış şerə bənzər _Ç_içəgim. Oxu:


Mən                _g_ülər-em

Sən                _g_ülər-ey

O                    _g_ülər-

Biz                 _g_ülər-ik

Siz                 _g_ülər-iz = ölər-iy-iz

Olar               _g_ülər-lə(r)...

_Ö_lərik,

gənə də

_g_ülər-ik...Vali Gözətən bəydən:
A_z_ər_b_ay_c_an _T_ürkcəsində:_L_i_L_i_L_Ay

_A_dım_a_dım özümü

izləsəm

ayı ulduz _a_dolandırsam

"izlə məni!"

sənə desəm

nə _y_azmaq istə(r)səm

_y_azsam...

_b_irdən _b_irə

_b_ir sən özümdə izlədiyimdə

"izlə məni!" "izlə məni!" "izlə məni!"

"_d_öl _b_əlləksiz olarmı?"

_b_əlləyin sənin _h_aralarda

"_D_ağların başı a bala

Qışda _q_ar olar

_L_aY _L_aY _L_aY _L_aY _L_aY _L_a_L_a_L_aY

_L_aY _L_aY _L_aY _L_aY _L_aY

_L_iy_L_Ay _L_a_L_a_L_Ay _L_i_L_i_L_Ay _L_a_L_a_L_Ay

_L_iy_L_Ay _L_a_L_Ay _L_i_L_ay _L_a_L_a_L_ay

_L_ay _L_ay_L_ay _L_iy_L_ay_L_ay _L_iy_L_a_L_ay_L_ay _L_i_L_ay_L_a_L_a_L_ay..."ı oxuyur.

_y_ox _c_anım _b_ilgisayarda _y_azır:

"izlə məni!"

sənə desəm də

_b_irazdan _a_xşam olacaq

şapbadan

mənim bəlləyimdə bir sözcük:

"_D_ölkimliyi"

"_D_ölbilgisi" deyil, eməz!

"_D_ölkimliyi"

"izlə məni!" "izlə məni!" "izlə məni!" ...

İndi _a_xşamdır

ayı ulduz adlandır_a_cağam

"izlə məni!" "izlə məni!" "izlə məni!"

indi _b_irgə _y_azacağız:

_L_aY _L_aY _L_aY _L_aY _L_aY _L_a_L_a_L_aY
_L_aY _L_aY _L_aY _L_aY _L_aY

_Y_oxsa:

aY aY aY aY aY a_L_aYaY
_a_Y aY aY aY _a_Y

Vali Gözətən